Όροι Χρήσης

Όλα τα δικαιώματα του υλικού (παρουσιάσεις, διαφάνειες - κείμενα) που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι κατοχυρωμένα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Ιωάννη Γριβέα πριν από οποιαδήποτε χρήση του υλικού. Κανένα δικαίωμα αντιγραφής ή χρήσης παραχωρείται ή υπονοείται. Η παρούσα ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένου όλου του περιεχομένου της, υπόκειται στους Όρους Χρήσης που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο, καθώς επίσης και σε όποιες αλλαγές μπορεί να δημοσιευθούν μελλοντικά.

Αυτή η σελίδα, ανήκει στον Ιωάννη Γριβέα και λειτουργεί από τον ίδιο. Όλο το περιεχόμενο ανήκει στον Ιωάννη Γριβέα ή σε τρίτους, όπου αυτοί αναφέρονται. Όλα τα στοιχεία που εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα προστατεύονται από τα πνευματικά δικαιώματα, ηθικά δικαιώματα, και όλους τους άλλους νόμους περί προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία. Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας, ή τμήμα αυτού, δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να αναδημοσιευθεί, να μεταφορτωθεί, να σαρωθεί, να ταχυδρομηθεί, να μεταδοθεί, ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια από τον Ιωάννη Γριβέα, αλλά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό της ενημέρωσης ή παρουσίασης ως είναι, χωρίς καμία μετατροπή σε εικόνες, εμπορικά σήματα ή άλλο προστατευόμενο περιεχόμενο.

Τροποποίηση του περιέχομένου, ή χρήση του περιεχομένου με άλλο σκοπό από αυτόν που περιγράφεται παραπάνω, αποτελεί παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων του Ιωάννη Γριβέα ή τρίτων, όπου αυτοί αναφέρονται. Συμφωνείτε να μην αντιγράψετε, αναδημοσιεύσετε, εκθέσετε, αποθηκεύσετε, αναμεταδόσετε, τροποποιήσετε, νοικιάσετε, μισθώσετε, δανείσετε, πουλήσετε, ή εκχωρήσετε το περιεχόμενο, ή τμήμα του περιεχομένου της ιστοσελίδας, καθώς επίσης συμφωνείτε ότι δεν θα κάνετε χρήση λογισμικού με σκοπό την συλλογή ή την απόσπαση δεδομένων από αυτή την ιστοσελίδα.

Με την χρήση του ιστοτόπου www.athens-nephrology.gr, με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμούς, την απλή περιήγηση στην ιστοσελίδα, συμφωνείτε και δεσμεύεστε με τους παρόντες όρους χρήσης και την δήλωση απορρήτου, και τυχόν κατευθυντήριες γραμμές ή κανόνες που δημοσιεύονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Αν δεν συμφωνείτε με αυτά τα έγγραφα και τους Όρους Χρήσης, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα.

Ο Ιωάννης Γριβέας, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους Όρους Χρήσης και άλλες κατευθυντήριες γραμμές και κανόνες από καιρό σε καιρό, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας, ή οποιουδήποτε υλικού ή υπηρεσιών που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής, μετά την εν λόγω ανακοίνωση, αποτελεί αποδοχή των αλλαγών. Η χρήση της ιστοσελίδας θα υπόκειται στην πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Χρήσης, των κανόνων και των οδηγιών που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα κατά το χρόνο της εν λόγω χρήσης. Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης για να δείτε τους εκάστοτε ισχύοντες όρους. Εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους Όρους Χρήσης, η άδεια σας για να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα τερματίζεται αυτόματα.

Αυτή η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό του παρέχονται «όπως είναι» και ο Ιωάννης Γριβέας και οι εντεταλμένοι του, αποκλείουν, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.

Ο Ιωάννης Γριβέας δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτη, ή χωρίς σφάλματα, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται, ή ότι η ιστοσελίδα ή ο διακομιστής που την καθιστά διαθέσιμη θα είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή άλλο επιζήμιο υλικό. ο Ιωάννης Γριβέας δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο της.

Σε καμία περίπτωση, ο Ιωάννης Γριβέας δεν ευθύνεται (ούτε καν από αμέλεια) για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη, από την χρήση του δικτυακού τόπου, ή της ιστοσελίδας, ακόμη και αν ο Ιωάννης Γριβέας έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Οι Όροι Χρήσης και οι κανόνες, οι κατευθυντήριες γραμμές, οι άδειες και οι αποποιήσεις που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Ιωάννη Γριβέα και του χρήστη/επισκέπτη αναφορικά με τη χρήση της ιστοσελίδας. Αν για οποιονδήποτε λόγο, ένα αρμόδιο δικαστήριο κρίνει ότι οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης, ή μέρος αυτού, είναι ανεφάρμοστη, η εν λόγω διάταξη πρέπει να εφαρμοστεί στο μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό έτσι ώστε να επιτευχθεί η πρόθεση των μερών, όπως αντικατοπτρίζεται από την εν λόγω διάταξη, και το υπόλοιπο των Όρων χρήσης θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. Πιθανή αποτυχία επιβολής οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων Χρήσης δεν συνιστά παραίτηση από το δικαίωμα ή την διάταξη.