Αποφρακτική Νεφροπάθεια - Ουροπάθεια

Σε τι αναφέρεται ο όρος αποφρακτική ουροπάθεια;

Aναφέρεται στην νεφρική νόσο που προκαλείται από τη διαταραγμένη ροή των ούρων ή του σωληναριακού υγρού. Ουροπάθεια και νεφροπάθεια συχνά συνυπάρχουν.

Ταξινόμηση

Ταξινομείται σύμφωνα με τη θέση, το βαθμό και την διάρκεια απόφραξης. Η απόφραξη μπορεί να είναι οξεία ή χρόνια, να συμβεί οπούδηποτε στην ουροφόρο οδό και περιλαμβάνει ενδονεφρικά και εξωνεφρικά αίτια. Η απόφραξη μπορεί να συμβαίνει είτε στο ανώτερο είτε στο κατώτερο ουροποιητικό. Υψηλού βαθμού θεωρείται η πλήρης απόφραξη ενώ μερική ή ατελής θεωρείται χαμηλού βαθμού. Συχνά αίτια των παραπάνω κατηγοριών είναι η λιθίαση, όγκοι, λοιμώξεις, στενώσεις, φάρμακα, προβλήματα σχετιζόμενα με τον προστάτη, κα.

Πορεία νόσου

Είναι δυνητικά θεραπεύσιμη, μπορεί να καταλήξει όμως σε εξελισσόμενη μη αναστρέψιμη απώλεια των νεφρώνων, και νεφρική ουλοποίηση αν παραμείνει χωρίς θεραπεία. Η ακριβής πρόγνωση εξαρτάται από την διαδικασία που είναι υπεύθυνη για την απόφραξη, την διάρκεια της, και την παρουσία ή όχι λοίμωξης.

Θεραπεία

Υπαγορεύεται από την εντόπιση της απόφραξης, την υποκείμενη αιτία και τον βαθμό της υποκείμενης βλάβης.

Για περισσότερες Πληροφορίες και Ραντεβού επικοινωνήστε με τον Ιατρό.